شهریور ۱۳۹۹

پرواز ارومیه تهران
آشنایی با رود سیروان
پرواز تهران دبی
پرواز تهران اصفهان
پرواز تهران تفلیس
پرواز اصفهان تبریز
آبشار وارک لرستان
پرواز تهران تبریز
آشنایی با آبشار نوژیان
پرواز تهران مشهد