خرداد ۱۴۰۰

پرواز تهران سنندج،نمایی از شهر سنندج
پرواز سنندج،نمایی از شهر سنندج در شب
پرواز مشهد ارومیه،نمایی از شهر ارومیه