عسلویه

پرواز عسلویه مشهد،تصیری از هواپیما در حال پرواز