کرمان

پرواز کرمان مشهد،تصویری از هواپیما در آسمان